GGZ Breburg
Inzicht in wet- en regelgeving

Regels voor gebouweigenaren, beheerders en huurders zijn complex en veranderlijk. De inspecties van TRAJECT bieden u het gewenste inzicht in wet- en regelgeving.

Gebouweigenaren en beheerders in de zorg hebben te maken met een groeiend aantal, tevens wijzigende, wettelijke aspecten, normen en vergunningen. De vraag daarbij is welke inspecties wettelijk verplicht zijn en welke keuringsrapporten en certificaten op locatie aanwezig moeten zijn.

Voor gebouwbeheerders en huurders is het vaak niet eenvoudig te overzien aan welke regelgeving voldaan dient te worden en over welke documenten en gegevens men (op locatie, dan wel binnen de centrale organisatie) moet beschikken om dit ook daadwerkelijk aantoonbaar te kunnen maken bij een inspectie door het bevoegd gezag.

Zorgplicht
Middels de ‘algemene zorgplicht’, welke onderdeel uit maakt van de Woningwet, is vastgelegd dat zorg gedragen dient te worden voor een veilige en gezonde staat van gebouwen (eigenaar) en de gebruiksveiligheid (huurder). De zorgplicht vormt onderdeel van de Nederlandse wetgeving, waarvan een ieder geacht wordt hier bekend mee te zijn.
Bij nalatigheid kunnen zowel de gebouweigenaar als de huurder zich daarom ook niet verschuilen achter onwetendheid en als gevolg hiervan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden wanneer het bevoegd nalatigheid vaststelt en/of er situaties optreden waarbij daadwerkelijk sprake is van geleden schade als gevolg van deze nalatigheid.

Inzicht
Om inzicht te krijgen in de wettelijke verplichtingen die op uw organisatie van toepassing zijn voert TRAJECT Adviseurs & Managers (TRAJECT) inspecties uit op het gebied van ‘Inzicht in Wet- en Regelgeving’. Hierbij worden de volgende stappen doorlopen:
1. Inventariseren (wetgeving, organisatiestructuur, verantwoordelijkheden en onderhoudscontracten);
2. Opstellen projectdocumenten (flowchart, inspectielijst en logboekstructuur);
3. Inspectie op locatie (nul-meting);
4. Evaluatie & optimalisatie.

Resultaat
Het doorlopen van de hierboven omschreven inspectieprocedure levert in iedere projectsituatie de onderstaande inzichten op:

  • Inzicht in geldende wet- en regelgeving;
  • Inzicht in de mate waarin voldaan wordt aan de betreffende wet- en regelgeving;
  • Inzicht in de mate waarin, bij inspectie door bevoegd gezag, ook daadwerkelijk aantoonbaar gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan wet- en regelgeving;
  • Inzicht in de aandachtsvelden (wetgevingsthema’s, contractueel en organisatorisch) waarin (efficiency)verbetering mogelijk, dan wel noodzakelijk is.

Inspectie in de praktijk
Een fraai voorbeeld van het creëren van inzicht in wet- en regelgeving vormt het inspectieproces dat TRAJECT op dit moment voor, en met, GGZ Breburg doorloopt. In dit specifieke geval zijn de inventarisatie- en opstelfase reeds afgerond en geven we gezamenlijk invulling aan de inspectiefase, waarin een drietal zorglocaties worden geïnspecteerd. De factor ‘samenwerking’ vormt hierin de sleutelfactor naar optimaal inzicht in de specifieke projectsituaties.

Neem voor meer informatie over dit project contact op met: